Instrucțiuni pentru Autori
Data curentă: 17.09.2021
Informații generale

Revista Română de Anatomie funcțională și clinicâ, macro- și microscopicâ și de Antropologie” publică articole originale din domeniul medical sub forma studiilor clinice, de laborator, experimentale, epidemiologice etc.

Autorii vor respecta principiile eticii și adevărului științific în realizarea studiului, obținerea datelor și prezentarea rezultatelor.

Fiecare manuscris trebuie să fie însoțit de o scrisoare de intenție a autorilor, semnată în original, care să afirme că articolul nu a mai fost trimis simultan niciunei alte publicații și nu a mai fost publicat în altă revistă, într-o formă substanțial similară. Fiecare manuscris trebuie să fie obligatoriu însoțit de adresa pentru corespondență a autorului desemnat în acest sens (adresă, telefon, e-mail).

Responsabilitatea asupra conținutului articolului trimis spre publicare aparține în întregime autorilor.

Textele trimise pentru a fi publicate vor fi avizate, în mod independent, și fără cunoașterea autorilor articolului, de către 2 dintre referenții revistei. Articolele primite la redacție pot fi acceptate fără modificări sau pot fi returnate autorilor pentru a le reface atunci când sunt necesare unele modificări.

Refuzul publicării unui articol va fi motivat și comunicat în scris autorilor.

Manuscrisele nepublicate nu se returnează autorilor.

Colaboratorii din alte țări decât România pot publica în „Revista Română de Anatomie funcțională și clinică, macro și microscopică și de Antropologie” articole științifice în limba engleză, franceză sau germană, însoțite de câte un rezumat în limba engleză.

Cartegorii de Articole
 • Comunicări originale
 • Compendiu de variante anatomice
 • Studii clinice
 • Treceri în revistă
 • Puncte de vedere
 • Probleme de diagnostic clinic și imagistic
 • Controverse științifice
 • Scrisori către editori
 • Recenzii de carte
 • In memoriam
Pregătirea manuscrisului
Formatul manuscrisului este de tip A4 (21 × 29,7 cm), scris la 1,5 rânduri, cu caractere Times New Roman 12, cu diacritice pentru limba română, cu margine de 2,5 cm pe toate cele 4 laturi. Numerotarea paginilor manuscrisului se face în ordine consecutivă, începând cu pagina de titlu.
Reguli de scriere
 • nu se despart cuvintele de la sfârșitul rândurilor;
 • nu se încep fraze cu abrevieri;
 • se mentioneaza în text figurile (de exemplu, în figura numărul 1) , cu excepția înscrierilor din paranteză, unde se folosesc prescurtări (de exemplu, fig. 1)
 • termenii anatomici folositi trebuie să fie conformi celor din Terminologia Anatomica (1998) Stuttgart: Thieme. În cazul manuscriselor în limba engleză, se utilizează limbajul propriu textelor medicale. În cazul eponimelor trebuie menționat în paranteză termenul corespunzător din Terminologia Anatomica (1998) Stuttgart: Thieme.
 • se menționează locația studiului și data trimiterii manuscrisului: de exemplu, România, Iași, Octombrie 12, 2008.
 • manuscrisele trebuie concepute într-un stil clar, precis, concis și uniform, în varianta considerată de autori ca finală în vederea printării.
Pagina de titlu
 • Abstract, Key Words
 • Text
  • Introducere
  • Materiale și Metode
  • Rezultate
  • Discuții
  • Concluzii
  • Bibliografie
 • Tabele
 • Figuri
 • Legende
Titlu (pagina 1): Pagina de titlu cuprinde:
 • Titlul complet al articolului
 • Tipul articolului
 • numele complet al autorilor, gradul academic, afilierea acestora (institutia și departamentul din care face parte fiecare autor), adresa email de corespondență (numărul autorilor se va limita la 6; în cazul în care sunt 7 sau mai mulți autori, se vor mentiona doar numele primilor 3 autori la care se adaugă abrevierea et al.)
 • acolo unde este cazul, se vor preciza sursele de finanțare ale studiului.
Rezumatul (pagina 2)

Rezumatul, în limbile română și engleză, va cuprinde cel mult 250 de cuvinte. În rezumat autorii vor prezenta succint obiectivele, materialele și metodele folosite, principalele rezultate și concluzii ale studiului. Nu se vor folosi în rezumat tabele sau prescurtări. Rezumatul va fi urmat de cuvintele cheie (max. 6) ale articolului.

Textul manuscrisului (paginile următoare)

Textul manuscrisului nu va depăși 6 pagini (2500 cuvinte) pentru studiile originale, 8 pagini (3500 cuvinte) pentru articole review sau actualități, 4 pagini (1700 cuvinte) pentru articole tip prezentare de caz, 3 pagini (1300 cuvinte) pentru note clinice și experimentale si 1 pagină (450 cuvinte) pentru recenzii și articole tip scrisoare către editor, informări asupra unor reuniuni științifice, fiind necesară numerotarea secventială a acestora. Revista folosește și ortografia în limba română. În general, pentru studiile clinice și de laborator se va urmări ca în structura lor să existe o introducere scurtă, obiectivele studiului, prezentarea materialului și a metodei, expunerea rezultatelor, discușii și concluzii. Prescurtările vor fi definite la prima lor folosire. Pentru denumirile medicamentelor sau ale altor substante folosite în studiile prezentate vor fi utilizate denumirile comune internationale, iar atunci când este necesar va fi prezentată între paranteze rotunde denumirea comercială a substanței și producătorul. Aparatele utilizate în studii vor fi prezentate cu denumirea comercială, cu indicarea producătorului. Eventualele mulțumiri pentru colaborare vor fi inserate la sfârșitul textului.

Bibliografia:

Bibliografia se va prezenta pe coli separate și se va nota cu cifre arabe în ordinea crescătoare a aparitiei în text, unde vor fi notate superscript. Referintele bibliografice reprezentate de articole publicate în alte reviste vor cuprinde numele autorilor (până la 6 autori vor fi precizați toți autorii, dacă sunt mai mulți de 6 autori se vor preciza doar primii trei autori urmati de locutiunea si col.), titlul complet al articolului, revista, anul apariției, volumul, paginile. Prescurtarea numelui revistei se va face conform celei utilizate în Index Medicus.

De exemplu:

Carte: Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH. Gray’s Anatomy. 37th Ed. New York: Churchill Livingstone, 1989. Capitol din carte: Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH. Interior of the cranium. In: Gray’s Anatomy. 37th Ed. New York: Churchill Livingstone, 360–366, 1989. Articol din revistă: Lachman N, Acland RD, Rosse C. Anatomical evidence for the absence of a morphologically distinct cranial root of the accessory nerve in man. Clin Anat, 15:4-10, 2002. Referință internet: Goodwin H. Review of general and vascular surgery claims. 2002. URL: http://www.themdu.com/hospital/advice [data accesării, noiembrie 2008].

Figurile:

Toate figurile trebuie citate în text în ordine secvențială și vor avea dimensiunea de 8 cm pe lățime. Calitatea figurilor trebuie să fie excelentă pentru a permite reproducerea corectă. Figurile nu vor fi inserate în interiorul textului manuscrisului, ci vor fi trimise separat ca fișiere imagine (JPG, TIFF etc). În text va fi precizat cu cifre arabe, între paranteze rotunde, numărul figurii la care se face referire (Ex: fig. 1). Fiecare figură va fi urmată de o legendă, în care vor fi explicate, în mod concis, principalele date referitoare la respectiva figură după modelul:

Fig. 3. Aspecte mezoscopice ale ACI

Dacă este cazul, în paranteză va fi precizată sursa bibliografică a figurii, și, în acest caz, utilizarea figurii trebuie făcută cu avizul autorilor articolului princeps. Prezentarea sursei bibliografice va fi urmată de cifra corespunzătoare din bibliografie.

Tabele

Toate tabelele trebuie numerotate în ordine secvențială și citate în text.Tabelele vor fi numerotate cu cifre romane în ordinea apariției în text (Ex: tab. II) și vor fi însoțite de titlul concis al tabelului și eventualele explicații. Numărul și titlul tabelului vor fi poziționate deasupra acestuia după modelul:

TABELUL II
Valorile medii ale parametrilor analizați


Vor fi precizate prescurtările utilizate în tabel. Dacă este cazul, în paranteză va fi precizată sursa bibliografică a tabelului.

Manuscrisele, în dublu exemplar, tipărite pe foi A4 pe o singură față cu lățimea paginii de 13,5 cm si suportul lor electronic (CD) vor fi trimise prin poștă la următoarea adresă:
Societatea Română de Anatomie
În atenția doamnei Prof. Dr. Anca Sava.
Institutul de Anatomie, Facultatea de Medicină,
UMF "Gr.T. Popa”", Iași, România;
Str. Universității nr. 16, cod 700115,
redactie@revanatomie.ro
arhivă
Ediția curentă
2021
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3
2020
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4
2019
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4
2018
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4
2017
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4
2016
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4
2015
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4
2014
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4
2013
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4
2012
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4
2010
Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4
Ediții anterioare